Comunicat în atenția auditorilor financiari care desfășoară misiuni de audit statutar

COMUNICAT

 

În atenția auditorilor financiari care desfășoară misiuni de audit statutar și a entităților ale căror situații financiare fac obiectul auditului statutar


Vă informăm că, începând cu data de 17 iunie 2016 se aplică prevederile Regulamentului nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Regulamentele comunitare au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate elementele și se aplică direct și imediat, ca norme, în toate țările Uniunii Europene, fără a necesita transpunerea în legislația națională.

La art. 2 din Regulamentul menționat, se prevăd următoarele:

Prezentul regulament se aplică:

 (a) auditorilor statutari și firmelor de audit care efectuează audituri statutare la entități de interes public;

 (b) entităților de interes public.”

Regulamentul nr. 537/2014 cuprinde prevederi importante astfel că este necesar ca entitățile vizate să ia măsuri pentru aplicarea acestora.

De asemenea, acest regulament face trimitere la conținutul raportului de audit prevăzut la art. 28 din Directiva 2006/43/CE [1] modificată și completată prin Directiva nr. 56/2014 [2], raport care se regăsește și în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici [3].

Precizăm că, între alte aspecte, Regulamentul nr. 537/2014 stabilește cadrul legal în care auditorul statutar, entitatea auditată și comitetul de audit colaborează pentru realizarea unui audit de calitate.

Regulamentul nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului poate fi consultat pe site-ul Camerei, la secțiunea Legislație/Directive europene. (Click pentru regulament).

Prin transpunerea la nivel național a prevederilor Directivei nr. 56/2014 urmează să se stabilească opțiunile din Regulament care vor fi aplicabile în România.         [1] Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului
[2] Directiva nr. 56/2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate.
[3]
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.