Organizatii internaţionale

CAFR – membru al organizaţiilor profesionale internaţionale


CAFR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF) – 6 mai 2006 www.fidef.org

CAFR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) – 13 noiembrie 2008 www.ifac.org 

CAFR este membru cu drepturi depline al Accountancy Europe (fosta Federaţia Europenă a Contabililor) – 16 decembrie 2010 Homepage - Accountancy Europe

CAFR este membru instituţional al Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare (IAAER) – 17 aprilie 2010 www.iaaer.org

CAFR este membru cu drepturi depline al Proiectului Conținutului Comun (Common Content Project) din 24 Septembrie 2018. Pentru mai multe detalii legate de Proiect: Prezentare proiect și Website Common Content


Acţiuni referitoare la recunoaşterea internaţională a CAFR
• Camera Auditorilor Financiari din România participă la consultările lansate de instituţiile europene, pe marginea noilor proiecte legislative, adoptate la nivel comunitar, cu impact asupra profesiei de audit. În acest sens, Camera s-a implicat în transpunerea, în legislaţia din România, a Directivei 43/2006/CE privind auditul statutar. 


• CAFR a participat la consultarea pe marginea Cărţii Verzi privind Politica de audit: lecţiile crizei, publicată de Comisia Europeană la 13 octombrie 2010. Poziţia oficială a Camerei a fost transmisă Comisiei Europene, fiind promovată în rândul membrilor atât în cadrul revistei de specialitate a Camerei, cât şi în luările de cuvânt sau prin prezentările susţinute de membrii Consiliului Camerei la diferite evenimente sau manifestări profesionale interne sau internaţionale. 


• În urma publicării, de către Comisia Europeană, la 30 noiembrie 2011, a celor două proiecte legislative: un proiect de directivă de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar şi o propunere de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public, Consiliul Camerei a promovat propriile observaţii şi propuneri de amendare ale acestor proiecte, rezultate în urma unor dezbateri deschise în cadrul unor întâlniri regionale, la care au participat membri ai Camerei din teritoriu. De asemenea, CAFR a răspuns solicitărilor de observaţii şi comentarii adresate de Ministerul Finanţelor Publice, în contextul dezbaterilor purtate la nivelul diferitelor instituţii europene, pe marginea reformei profesiei de audit. Ulterior adoptării acestor acte legislative, la nivel comunitar, CAFR se va implica în procesul de adoptare/ armonizare a legislaţiei din România. 


• Participare la Consiliul anual al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi la evenimentele, studiile, chestionarele şi activităţile derulate de IFAC.  


• Participarea Preşedintelui Camerei la şedinţele Adunării Membrilor Federaţiei Europene a Contabililor, FEE (anterior denumit Consiliul FEE) şi la evenimentele, studiile, chestionarele şi activităţile derulate de această federaţie. Unul dintre vice-preşedinţii Camerei face parte din grupa de lucru Audit a FEE, participând periodic la reuniunile tehnice şi conferinţele telefonice ale acesteia. 


• Participare la Adunarea Generală anuală a Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF), precum şi la evenimentele şi activităţile sale permanente.


• Participare la reuniunile şi conferinţele Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare (IAAER) şi ale Comitetului Executiv IAAER, în care un membru al Consiliului CAFR a fost numit vice-preşedinte pentru al doilea mandat.   


• Colaborarea permanentă cu organismele profesionale naţionale cu care Camera a încheiat Acorduri de Cooperare: ACCA, Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria, Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK), Uniunea Auditorilor din Ucraina, Camera Auditorilor din Azerbaidjan, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), Camera Auditorilor din Lituania, Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari şi Economiştilor din Rusia (NIPA), Colegiul Auditorilor din Rusia (RCA) şi cu alte asociaţii profesionale din străinătate, din domeniul contabilităţii şi auditului. 


• Participare la Proiectul de traducere a Standardelor Internaţionale de Audit Clarificate, derulat în cooperare cu IFAC şi Comisia Europeană. 


• Traducerea şi publicarea, în limba română, a reglementărilor IFAC: Standardele Internaţionale emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB)  şi Codul Etic emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică (IESBA), în urma dreptului de copyright acordat de Federaţia Internaţională a Contabililor. Aceste standarde şi prevederi ale IFAC au fost adoptate ca atare de către CAFR, fără modificări. 


• Participare activă la Programul de Conformitate al organismelor membre IFAC, iniţiat în 2006, care, în prezent, constă în actualizarea anuală a activităţilor şi proceselor de dezvoltare durabilă ale CAFR. 


• Participare la diferitele ediţii ale Congresului Mondial al Contabililor.  


• Participare la discuţiile purtate cu echipele Băncii Mondiale, în vederea întocmirii celor două rapoarte ROSC: ROSC 1 (2004) şi ROSC 2 (2008). 


• Participare la Programul avansat în domeniul reglementării contabilităţii şi auditului, ce a constituit o parte integrantă a „Drumului către Europa – Programul de Reformă a Contabilităţii şi de Consolidare Instituţională (REPARIS)”, care a debutat în mai 2005, desfăşurându-se pe o perioadă de aproximativ 15 luni.


• Participare la seminarele de formare de formatori, organizate la Viena, Austria, de Centrul de Reformă a Raportării Financiare (Banca Mondială) şi la alte manifestări profesionale organizate de Banca Mondială.


• Sprijinirea participării unui reprezentant din România- auditor financiar membru CAFR- la şedinţele Consiliului de Supraveghere al Grupului European de Consiliere privind Raportarea Financiară (EFRAG).


• Iniţierea de noi relaţii de cooperare cu alte organisme profesionale din străinătate, active în domeniul contabilităţii şi auditului.


• Participare activă la evenimentele internaţionale de profil, în vederea promovării activităţii Camerei şi a prezentării modului în care este organizată şi desfăşurată activitatea de audit financiar din România.


• Organizarea de întâlniri, congrese, evenimente profesionale cu participare internaţională şi implicarea, în calitate de partener sau sponsor, în manifestări organizate în România sau în străinătate de alte organisme profesionale naţionale sau internaţionale.