Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania - 01 aprilie 2017

ANUNŢ

privind convocarea Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 din data de 1 aprilie 2017

 

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 (“Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011,

 CONVOACĂ

Conferința ordinară a Camerei în data de 1 aprilie 2017 orele 9,30, în București, Aleea Dealul Mitropoliei, Nr. 25, la Palatul Patriarhiei (“Conferinţă”).  

Accesul în sală se face între orele: 8,30 – 9,30.

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală cu auditorii financiari care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 121/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011 a doua convocare a Conferinței se stabilește pentru data de 1 aprilie 2017 ora 10,00 la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016 ( click aici );

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016 ( click aici );

c) raportul Comisiei de auditori statutari ai Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2016;

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 ( click aici ) ;

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 ( click aici ) ;

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017 ( click aici );

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016;

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016;

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016;

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;

6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017;

7. Consultarea, dezbaterea și aprobarea organizării până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2017 a Conferinței pentru alegerea Președintelui CAFR, a membrilor Consiliului CAFR şi a membrilor comisiilor CAFR stabilite conform legislației în vigoare.

8. Diverse.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin email, la adresa conferinta@cafr.ro, telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749 011 145.


Președintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania,

Conferențiar univ. dr. Gabriel Radu