Comunicat privind raportul de audit pe situatii financiare de la 31.12.2016

COMUNICAT

     Având în vedere faptul că în anul 2016 CAFR a adoptat Manualul IFAC versiunea 2015, incluzând și modificările intervenite la ISA din seria 700 cu aplicabilitate pentru audituri ale situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare care se încheie după 15 decembrie 2016, pe de o parte, iar pe de altă parte, că în data de 17.06.2016 a intrat în vigoare Regulamentul UE NR. 537/2014 , Camera Auditorilor Financiari din România , pentru a veni in sprijinul membrilor săi și ai utilizatorilor situațiilor financiare, face următoarele precizări cu privire la:

  1. Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 în conformitate cu prevederile din ISA 700 și ISA701
  2. Aplicabilitatea Regulamentului UE NR. 537/2014;
  1.  Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 în conformitate cu prevederile din ISA 700 si ISA701 

Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Misiuni de Asigurare şi Servicii Conexe – Ediţia 2015, tradus de către CAFR în decursul anului 2016, traducere adoptată de către Consiliul Camerei prin Hotărârea nr. 115/2016, include standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016.

Una dintre noutățile aduse de către aceste standarde internaționale de audit se refera la raportul de audit, care va avea un nou format – cele mai importante noutăți sunt prezentate in cele de mai jos:

Noutăți privind raportul de audit

Entități listate*)

Entități nelistate

Re-ordonarea raportului de audit (raportul începe cu prezentarea opiniei)

Da

Da

Descriere revizuita a responsabilităților conducerii

Da

Da

Descriere revizuita a responsabilităților auditorului

Da

Da

Declarație de conformitate cu cerințele etice relevante si o referința privind originea cerințelor etice respective

Da

Da

Descrierea responsabilității auditorului pentru alte informații si constatări

Da

Da

Descrierea elementelor cheie de audit (“key audit matters”)

Da

Nu

*) societăţi comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

        Astfel:

         a) În ceea ce privește auditul situațiilor financiare ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportul de audit va fi întocmit în conformitate cu ISA 700 (Revizuit) Formarea unei opinii si raportarea cu privire la situațiile financiare” și ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate și, după caz, ISA 705 (Revizuit), ISA 706 (Revizuit), ISA 710 (Revizuit). Spre consultare si exemplificare ;

Exemple de rapoarte conform ISA 700 (revizuit) – Click aici

      Pentru auditul unui set de situatii financiare individuale pentru o societate nelistata, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, va punem la dispozitie cu titlu ilustrativ urmatorul model de raport – Click aici .
Facem mentiunea ca acesta este un exemplu de buna practica, urmand a fi adaptat in functie de particularitatile entitatii auditate si a rationamentului profesional exercitat de auditor.

         b) În ceea ce privește auditul situațiilor financiare ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportul de audit va fi întocmit în conformitate cu ISA 700 (Revizuit) Formarea unei opinii si raportarea cu privire la situațiile financiare”, ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului” și ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate și, după caz, ISA 705 (Revizuit), ISA 706 (Revizuit), ISA 710 (Revizuit).

Raport ISA 701 Vodafone – Click aici

Raport ISA 701 Rolls Royce – Click aici

- pentru varianta in limba romana a riscurilor de denaturare semnificativa – Click aici

Studiu FRC asupra raportarii extinse – Click aici


   2. Aplicabilitatea Regulamentului UE NR. 537/2014

Prevederile din Regulament UE NR. 537/2014 se vor aplica numai entităților de interes public, așa cum sunt definite în Legea Contabilității, vezi art. 34, alin (2). Prevederile din art. 10 și 11 din cadrul Regulamentului si vor fi aplicabile exercițiului financiar care începe la sau după 17 iunie 2016. Așadar, pentru entitățile care au 31 decembrie ca final de exercițiu financiar, prevederile Regulamentului UE NR. 537/2014 privind raportul de audit aferent situațiilor financiare ale acestor entități se vor aplica pentru prima oara pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.