Îmbunătățiri aduse cadrului legislativ privind activitatea de audit statutar, cu impact asupra entităților de interes public


În data de 15 iulie 2017 a intrat în vigoare la nivel național o nouă reglementare care vizează piața serviciilor de audit financiar. Legea aduce modificări importante serviciilor de audit statutar dar ȋn special are impact semnificativ asupra serviciilor de audit desfășurate la entitățile de interes public, cum ar fi instituții financiare bancare și nebancare, entități listate, societăți de asigurare și reasigurare, dar și societăți cu capital de stat și companii naționale.

Legea 162/2017 privind auditul statutar, publicată în MO nr. 548 din 12 iulie 2017 transpune la nivel național o serie de cerințe impuse de UE, mai exact prin Directiva 2014/56/CE și prin Regulamentul european nr. 537/2014. Legislația menționată a apărut în contextul general al reformei cadrului de reglementare a piețelor financiare, cu privire la rolul și modul în care funcția auditorului financiar poate fi consolidată pentru a contribui la îmbunătățirea stabilității financiare și a protecției investitorilor, prin asigurarea unui sistem eficient la nivel european de supraveghere publică a activității de audit statutar.

Modificările aduse de Legea 162/2017 vizează în principal cerințele de consolidare a calității în audit precum și a independenței auditorului. Cerințele acestei legi, coroborate cu prevederile Regulamentului european nr. 537/2014 se referă în principal la raportul de audit, care trebuie să fie bine fondat, justificat și mult mai elaborat, cu cerințe suplimentare de raportare. Există ȋn plus prevederi privind rotația obligatorie a firmelor de audit, precum și o listă a serviciilor non-audit care nu pot fi prestate de auditorul financiar aceluiași client de audit. Pentru entitățile de interes public se urmărește consolidarea sistemului de guvernanță corporativă prin sporirea rolului comitetului de audit și prin impunerea unui proces echitabil și transparent pentru selectarea auditorului financiar.

Noua lege conține prevederi care stabilesc răspunderea contravențională pentru entitățile de interes public care nu respectă cerințele privind organizarea și funcționarea comitetului de audit, cât și pentru entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și care nu organizează și nu asigură exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.

Legea 162/2017 consolidează și instituie noi atribuții în sarcina autorităților competente pentru supravegherea în interes public a activității de audit statutar, care, alături de organismele profesionale naționale deja existente, au rolul să promoveze calitatea în audit și să contribuie la recâștigarea încrederii investitorilor în situațiile financiare.

Noile reglementări apar după un amplu proces de consultare atât la nivelul UE, cât și la nivel național, la care au participat toate autoritățile, organismele și părțile implicate în proces.

Referindu-se la noile cerințe impuse pe piața de audit, Gabriel Radu, Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, afirmă că: “Societatea şi mediul de afaceri așteaptă de la auditorii financiari să furnizeze servicii de calitate, cu integritate şi scepticism profesional. Competența profesională şi atitudinea etică rămân cerințele de bază ale profesiei noastre.”

La nivelul profesiei, Camera Auditorilor Financiari din România consideră binevenită actuala Reformă în Audit la nivel european, întrucât anticipează ca aceasta să aducă beneficii semnificative pieței financiare.

CAFR consideră că noile reglementări dau companiilor posibilitatea de a-și crește credibilitatea informațiilor financiare publicate, cu ajutorul raportului de audit și se așteaptă ca investitorii să-și sporească încrederea  printr-o raportare financiară mai bună, mai sigură și mai transparentă.

Legea 162/2017 aduce modificări și completări la OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, prin care CAFR rămâne autoritatea competentă pentru reglementarea şi monitorizarea activităților de audit financiar în România, pentru auditul statutar îndeplinind atribuțiile stabilite prin delegare de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Stabilirea pentru prima dată a unor cerințe distincte privind entitățile de interes public, precum și faptul că toate auditurile statutare la nivelul UE vor trebui efectuate pe baza standardelor internaționale de audit adoptate de Comisie, vor asigura un grad înalt de armonizare și o aplicare uniformă a normelor la nivelul tuturor statelor membre.

Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp, prin urmare este necesar ca la nivel național, autoritățile competente să aibă o implicare activă în procesul de supraveghere, asigurând publicului informații complete, transparente și credibile.

 
Consiliul CAFR
Publicat în data de 24.07.2017