Comunicat privind raportul de audit pentru situatii financiare la 31.12.2017

COMUNICAT

 

Având în vedere că pentru situațiile financiare de la 31.12.2017 au intrat în vigoare Regulamentul Uniunii Europene 537/2014 , în cele ce urmează Regulamentul, precum și Legea 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial 548/12.07.2017, în cele ce urmează Legea, Camera Auditorilor Financiari din România pentru a veni in sprijinul membrilor săi și ai utilizatorilor situațiilor financiare, face următoarele precizări cu privire la:

 

 •     1.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului aferent entităților de interes public, așa cum sunt definite în Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare
 •      2.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 aferent entităților care nu sunt de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 162/06.07.2017
 •      3.    Exemple de KAM (Key Audit Matters) în conformitate cu prevederile ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”, aplicabile auditurilor unor seturi complete de situații financiare cu scop general ale unor entități cotate.

 

 •     1.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului aferent entităților de interes public, așa cum sunt definite în Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare

 

La articolul 34, aliniatul 2 din Legea Contabilității (Legea 82/1991), republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede:

„(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege:

 •      1)    societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
 •      2)    instituţiile de credit;
 •      3)    instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general;
 •      4)    instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată;
 •      5)     societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare;
 •      6)     fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora;
 •      7)     societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale;
 •      8)    societăţile cu capital integral sau majoritar de stat;
 •      9)    regiile autonome.

 

În cadrul Regulamentului, pentru aceste entități de interes public, există o serie de prevederi în ceea ce privește criteriile de independență, modul în care trebuie să raporteze către Comitetul de Audit precum și elementele care trebuie cuprinse în cadrul unui raport de audit.

De asemenea, legislația națională aplicabilă activității de audit, a suferit unele modificări care sunt aplicabile angajamentelor de audit pe situații financiare client 31.12.2017.

 

Atragem atenția auditorilor financiari care au clienți entități ale căror valori mobiliare sunt cotate trebuie să aibă în vedere și cerințele din ISA 701.

 

Având în vedere toate aceste modificări Camera a publicat un exemplu de raport de audit care este aplicabil angajamentelor de audit al situațiilor financiare ale entităților de interes public <>>

 •      2.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 aferent entităților care nu sunt de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 162/06.07.2017

 

Pentru celelalte entități care nu sunt entități de interes public și care sunt sau nu obligate în temeiul dreptului național ca situațiile financiare să fie auditate, Camera a redactat un exemplu de raport de audit <>

 

 •      3.    Exemple de KAM (Key Audit Matters) în conformitate cu prevederile ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”, aplicabile auditurilor unor seturi complete de situații financiare cu scop general ale unor entități cotate.

 

Din dorința de a veni în sprijinul membrilor, Camera pune la dispoziției aceste exemple de KAM-uri, așa cum sunt definite in ISA 701 – „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”.

Informațiile au fost preluate din surse publice, respectiv site-ul Bursei de Valori (www.bvb.ro) sau de pe site-urile emitenților de valori mobiliare și se referă la rapoartele emise de auditorii financiari asupra situațiilor financiare ale emitenților valorilor mobiliare de la 31.12.2016

 

Atragem atenția că în conformitate cu ISA aplicabile, auditorii financiari trebuie să aplice acel raționament profesional specific și necesar, funcție de modul caracteristic în care clientul de audit își desfășoară activitatea (domeniu de activitate), de problemele specifice ale clientului de audit care sunt o rezultantă a activității trecute a clientului de audit (de ex. fuziuni, achiziții etc.) și de circumstanțele operaționale ale clientului de audit (de ex. evaluare active, provizioane pentru litigii, contingențe etc.).

 

Camera nu este și nu trebuie percepută a fi responsabilă de modul în care aceste informații sunt folosite, precum și de efectul utilizării acestor informații, nici față de auditori și nici față de un potențial terț și drept urmare recomandăm ca auditorii să depună toate diligențele profesionale necesare pentru a se asigură de respectarea cerințelor din ISA 701 precum și a celorlalte ISA aplicabile unui angajament de audit.

 

Exemple de KAM-uri:

 

KAM-urile au fost structurate pe 3 domenii mari

 • A.   Domeniul financiar (bănci, SIF)
 • B.   Domeniul producției
 • C.   Alte domenii (servicii, construcții, imobiliar)

 

A.        Domeniul financiar ;

1.         KAM: Evaluare active

2.         KAM: Depreciere active

3.         KAM: Investiții

 

B.        Domeniul producției ;

1.         KAM: Recunoașterea veniturilor

 

2.         KAM: Evaluarea stocurilor (și a producției în curs)

 

3.         KAM: Depreciere active

 

4.         KAM: Impozit profit amânat

 

5.         KAM: Evaluare continuitate

 

C.        Alte domenii  (construcții, imobiliar, servicii)

1.         KAM: Depreciere active:

 

2.         Recunoaștere venit:

 

3.         Litigii: