Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania - 21 aprilie 2018
ANUNŢ
privind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România
în data de 21 aprilie 2018CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:
Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 (HG nr. 433/2011),

CONVOACĂ

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018 ora 09:00, în București, la Hotel CARO, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2 („Conferinţa”).  

Accesul în sală se face între orele: 08:00 – 09:00.

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot, care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 15 din 22 februarie 2018.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:
1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:
a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017 (click aici);
b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2017 (click aici);
c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2017 (click aici);
d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 (click aici);
e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 (click aici);
f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018 (click aici);
2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2017;
4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018;
7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR (click aici);
8. Aprobarea înființării Reprezentanței regionale Constanța;
9. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din HG nr. 433/2011 a doua convocare a Conferinței se stabilește pentru data de 21 aprilie 2018 ora 9,30 la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu

Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR (click aici)