Precizări privind comunicatul publicat pe 10 august 2018 pe website-ul ASPAAS cu titlul: „Probleme Registrul Public Electronic”
Stimate doamne, stimaţi domni

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 10 august 2018 pe website-ul propriu sub titlul „Probleme Registrul Public Electronic”, dorim să vă comunicăm că acesta dezinformează în mod grosolan opinia publică, din următoarele considerente:

CAFR a furnizat autorităţii de supraveghere toate informaţiile solicitate de către aceasta în limitele prevederilor legale aplicabile, incluzând şi informaţiile necesare pentru întocmirea şi actualizarea registrului în cauză. Facem precizarea că, invocarea de către ASPAAS a art. 52 este opozabilă doar în condițiile primirii de către CAFR a delegării conform respectivului articol. Astfel, conform prevederilor art. 95 alin (3) „La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), delegarea atribuțiilor încetează de drept și devin aplicabile prevederile art. 52”. La data prezentului comunicat, CAFR nu are delegată nicio atribuție conform art. 52.
 Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 5 al Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), care stabileşte „Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”, solicitarea privind punerea la dispoziţia ASPAAS a bazei de date a CAFR (care cuprinde toate datele cu caracter personal ale membrilor noştri, inclusiv adresele de e-mail) este în afara cadrului legal. Punctul 31 din Preambulul GDPR prevede că: „[...] Cererile de divulgare trimise de autorităţile publice ar trebui să fie întotdeauna prezentate în scris, motivate şi ocazionale şi nu ar trebui să se refere la un sistem de evidenţă în totalitate sau să conducă la interconectarea sistemelor de evidenţă. [...]„ ori ASPAAS tocmai asta solicita CAFR – predarea bazei de date care reprezintă un sistem de evidenţă în totalitate.
Este inacceptabil ca o instituţie publică să solicite unei entităţi de drept privat (i.e. CAFR) predarea un activ intangibil (Baza de date), activ care reprezintă o investiţie a CAFR finanţată din cotizaţiile plătite de membrii Camerei – auditori financiari şi firme de audit – şi aparţine exclusiv CAFR şi care figurează în evidenţele contabile ale Camerei la o valoare de 174 mii lei.
Ne exprimăm îngrijorarea faţă de incapacitatea operaţională a ASPAAS de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute de lege, având în vedere că aceasta a devenit funcţională  încă din luna ianuarie 2018, timp în care CAFR a răspuns tuturor solicitărilor acesteia şi a pus la dispoziţia sa absolut toate informaţiile cerute în limitele legii, şi a contribuit semnificativ la finanţarea activităţii ASPAAS achitând prima tranşă a contribuţiei anuale în valoare de 699 mii lei.
Subliniem că ASPAAS a fost înfiinţată prin Legea 162/2017, iar până la 15 iulie 2018, (momentul încetării delegării de drept a atribuţiilor către CAFR), considerăm că ASPAAS a avut la dispoziţie timp suficient pentru a se organiza, pentru a elabora norme, inclusiv pentru a-şi crea propria bază de date cu ajutorul informaţiilor furnizate de către CAFR.
Este perfect normal ca ASPAAS să aloce resurse umane şi materiale pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege.
Dorim să facem precizarea că ASPAAS, conform legii, nu reprezintă profesia, ci este organismul de supraveghere şi reglementare a activităţii de audit statutar.
Profesia de auditor financiar în România este reprezentată de către organismul profesional Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu prevederile OUG 75/1999, organism membru IFAC, Accountancy Europe, FIDEF etc.


Camera Auditorilor Financiari din România,
13 august 2018