Viza anuală de exercitare a activităților de audit financiar, cu excepția celor de audit statutar

Stimați auditori financiari, membri ai CAFR,

 

Referitor la comunicatul ASPAAS din data de 22 ianuarie 2019, cu privire la acordarea vizei de exercitare a activității de audit financiar, aducem la cunoștința membrilor CAFR următoarele:

1.       În prezent există următoarele prevederi legale în România referitoare la activitatea de audit: Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, potrivit cărora se stabilesc autoritățile care au competențe de reglementare a activității de audit, astfel:

-          ASPAAS, conform art.  2 alin. (6) din Legea 162/2017 „Autoritate competentă înseamnă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului auditului statutar și

-          CAFR, conform art. 5 alin.(2) din OUG 75/1999 ”Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar.  

 

Activitățile de audit financiar, altele decât audit statutar, sunt definite de art. 2, al. 5 din Legea nr. 162/2017 „auditul financiar cuprinde auditul statutar așa cum este definit la pct. 1, precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în domeniu”.

 

Auditul financiar, altul decât auditul statutar, definit la prevederile art.2 coroborat cu art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG 75/1999 potrivit cărora ”auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale, potrivit reglementărilor legale în domeniuși se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în condiţiile legii şi care sunt membri ai Camerei şi constă, în principal, din următoarele activităţi:  b) auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii; c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră; e) audit intern, altul decât auditul public intern” intră în aria de competență a CAFR.

 

2.       Având în vedere prerogativele conferite prin OUG 75/1999 anterior-menționate, CAFR a reglementat modalitatea de desfășurare a activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar prin art. 31 din Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 02/2018 si avizat de ASPAAS, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 436/23.05.2018, prin care se statuează obligativitatea membrilor CAFR de obținere a vizei pe carnetul de membru al CAFR care confirmă îndeplinirea obligațiilor pe care le are un auditor financiar față de asociația profesională pentru activitățile de audit financiar, altele decât auditul statutar.

 

Exercitarea fără viză a oricărei activități din sfera auditului financiar duce la încălcarea de către auditorii financiari a prevederilor art. 44, alin.(1), lit. c) din Legea 162/2017, ceea ce implicit atrage răspunderea contravențională a auditorilor financiari, ASPAAS fiind autoritatea competentă pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

 

În consecință, ca și autoritate competentă pentru monitorizarea desfășurării activității de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, CAFR verifică și monitorizează desfășurarea activității de audit financiar, atât prin sistemul de control al calității cât și prin acordarea vizei, ocazie cu care se verifică îndeplinirea obligațiilor  față de CAFR, de către auditorii financiari.

 

Viza pe care o acordă CAFR membrilor săi reprezentă o confirmare pe care o dă organismul profesional atât autorității de supraveghere dar și interesului public cu privire la îndeplinirea obligațiilor de membru CAFR de către auditorii financiari. Confirmarea calității de membru CAFR este o condiție obligatorie stabilită de art. 3 alin. (1) din Legea 162/2017 pentru exercitarea activității de audit în România Auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în România în condiţiile prezentei legi, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condiţiile legii, şi care se înregistrează în Registrul public electronic.

 

Cele două autorități, urmărind fiecare îndeplinirea simultană, de către auditorii financiari, a obligațiilor impuse de lege, având în vedere aria de competentă a fiecăreia, ASPAAS – pentru auditul statutar, iar CAFR – pentru celelalte activități de audit financiar,  pot conlucra în procesul de acordare a vizei, rolul CAFR fiind acela de a asigura autoritatea de supraveghere că membrii CAFR au toate obligațiile îndeplinite, ca cerință de menținere în registrul public electronic, rezultată din art. 3 alin.(1) din Legea 162/2017.

 

Asigurăm membrii CAFR că ne dorim un dialog deschis cu ASPAAS, depunând demersuri în acest sens. Pentru a asigura transparenta fata de toate părțile interesate, adresa comunicată ASPAAS poate fi regăsită (aici). Prin diligențele sale către ASPAAS, CAFR a dorit să clarifice cu celeritate cu ASPAAS, in interesul membrilor, modalitatea de acordare a vizei pentru desfășurarea activităților de audit financiar pentru anul 2019, astfel încât să nu existe întreruperi în derularea misiunilor de audit financiar începute sau care urmau să înceapă. Menționăm că CAFR a solicitat și Ministerului Finanțelor Publice lămuriri referitoare la acordarea vizei, propunând o întâlnire între cele trei instituții (MFP, ASPAAS și CAFR) pentru a clarifica aspecte legate de profesia de auditor financiar.

 

Până la data prezentului comunicat, ASPAAS nu a emis un răspuns oficial către CAFR pe acest subiect, deși în comunicatul său ASPAAS a făcut trimitere la un email oficial care nu a parvenit conducerii CAFR.


Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu,

 

Președinte