Prezentare
Compartimentul Relații Interne și Secretariat are următoarele atribuții:
  • primește de la toate structurile organizatorice, înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al CAFR și asigură expedierea corespondenței externe a Camerei (ieșiri ale documentelor);
  • primește, înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al CAFR și înaintează corespondența externă a Camerei, conform circuitului documentului aprobat la nivelul Camerei (intrări ale documentelor);
  • organizează un sistem eficient de stocare și arhivare a documentelor Camerei;
  • asigură convocarea și organizarea ședințelor Consiliului Camerei și ale Biroului Permanent, inclusiv consemnarea dezbaterilor;
  • asigură circuitul documentelor în scris și în format electronic, în cadrul Camerei, între structurile aparatului executiv și către organele de conducere ale Camerei;
  • participă la organizarea evenimentelor interne destinate membrilor CAFR (Conferința Camerei, Congres, seminarii, etc);
  • asigură colaborarea și cooperarea cu CSIPPC, cu alte instituții ale statului, precum și cu alte organisme profesionale, din domeniu, pe plan intern;
  • propune și elaborează acorduri de cooperare cu instituții omoloage de pe plan intern, pe care le înaintează Directorului Executiv, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;
  • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Directorul Executiv, în condițiile legii.