Prezentare

Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii are în principal, următoarele atribuţii:

Activitatea Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii se desfăşoară potrivit Capitolul X din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 şi Regulamentului privind răspunderea disciplinară a membrilor CAFR, aprobat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr.125/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 524/2008.
 
Potrivit art.71 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAFR „Camera este autoritatea competentă pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor pentru membrii săi.
 
Cercetarea şi investigarea faptelor de natură să atragă răspunderea disciplinară a membrilor CAFR se efectuează de către Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii (DECPI), pe baza sesizărilor.

DECPI este abilitat să solicite informaţii, să analizeze înscrisuri, să convoace şi să audieze pe autorul sesizării şi pe cel reclamat, procedând în aşa fel încât să fie clarificate toate aspectele referitoare la faptele imputate.

Sancţiunile care se pot aplica membrilor CAFR sunt stabilite de art. 73 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAFR  astfel:
 a) mustrare;
 b) avertisment scris;
 c) suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 1 an. În perioada suspendării, persoana în cauză nu are dreptul să exercite sub nici o formă activitate de audit financiar, să facă uz de calitatea de auditor financiar şi nu are dreptul să participe la activităţile Camerei;
 d) retragerea calităţii de membru al Camerei.
 
În situaţia prevăzută la lit. d), odată cu aplicarea sancţiunii disciplinare se retrage şi autorizarea de membru al Camerei.   

Acţiunea disciplinară poate fi exercitată de către Consiliul Camerei în cel mult 3 ani de la data luării la cunoştinţă de către Cameră despre fapta săvârşită.
 
Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă şi va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.
 
Abaterile disciplinare se constată, iar sancţiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Camerei.