Prezentare
Compartimentul de resurse umane și administrativ are următoarele atribuții:
 • întocmește, verifică și înregistrează dosarele de personal;
 • întocmește și actualizează registrul de evidență al salariaților;
 • asigură coordonarea și desfășurarea procesului de recrutare a salariaților CAFR;
 • împreună cu șefii de departamente întocmește și actualizează fișa postului pentru fiecare salariat, pe baza organigramei, a HG 433/2011, prezentului regulament și a celorlalte reglementări adoptate de Cameră. Fișele postului se aprobă de Directorul executiv, cu excepția fișei postului de director executiv, care se aprobă de catre președintele Camerei;
 • redactează contractele individuale de muncă, actele de modificare, suspendare și încetare, asigură gestionarea acestora și punerea în aplicare a tuturor actelor normative privind drepturile de personal;
 • coordonează Programul de evaluare a performanțelor personalului și arhivează toate documentele ce rezultă din desfășurarea acestui program în dosarele salariaților Camerei;
 • întocmește lunar foaia de prezență a salariaților;
 • păstrează registrul de sancțiuni disciplinare aplicate salariaților, la nivelul Camerei;
 • participă la consultări și negocieri cu reprezentanții salariaților Camerei;
 • asigură implementarea măsurilor specifice de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere  a incendiilor, conform legii;
 • participă la efectuarea procedurilor de cercetare disciplinară prealabilă a salariaților CAFR;
 • elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a DRUA, participă la elaborarea și actualizarea regulamentului intern și a prezentului regulament, cu asigurarea conformității acestora cu normele și reglementările în domeniu, pe care le înaintează Directorului Executiv, în vederea supunerii spre aprobare Biroului permanent și Consiliului Camerei;
 • asigură serviciile administrative și de protocol pentru activitățile curente ale Camerei și ori de câte  ori se solicită din partea organelor de conducere ale Camerei;
 • desfășoară activități de curierat, comisionare și depunere/ridicare corespondență;
 • asigură serviciile de întreținere și curățenie a sediului Camerei;
 • participă la negocierea încheierii unor contracte cu diverși furnizori, în limitele mandatului acordat de Directorul Executiv, în condițiile legii;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Directorul Executiv, în condițiile legii.