Prezentare
Compartimentul juridic are următoarele atribuții:
  • acordă consultanță și asistență juridică în toate problemele de drept solicitate de Cameră;
  • redactează/avizează proiecte de contracte și/sau proiecte ale altor documente legale referitoare la activitatea Camerei, în acord cu legislația din domeniu și cu  reglementările  interne;
  • întocmește și înaintează Directorului Executiv documentația în vederea obținerii diferitelor aprobări, avize și certificate necesare desfășurării activității Camerei, în condițiile legii;
  • informează corect și la timp Directorul Executiv asupra schimbării legislației în vigoare și semnalează necesitatea abrogării sau modificării unor acte cu caracter normativ ale CAFR pentru a se asigura conformitatea cu noile reglementari;
  • reprezintă Camera în justiție și redactează documente de apărare a intereselor CAFR în litigiile în care este implicată;
  • asigură consultanță juridică pentru Cameră, dând interpretări legale la toate prevederile pentru care se solicită un punct de vedere juridic care vizează activitatea Camerei, după caz;
  • păstrează evidența hotărârilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent, Ordinelor Președintelui și dispozițiilor Directorului Executiv, monitorizează aplicarea acestora, din punct de vedere al legalității, și informează Directorul Executiv de îndată cu privire la măsurile care se impun a fi luate, în condițiile legii;
  • păstrează evidența tuturor contractelor încheiate de CAFR cu terții și monitorizează executarea acestora din punct de vedere al legalității, și informează Directorul Executiv de îndată cu privire la măsurile care se impun a fi luate, în condițiile legii;
  • asigură publicarea hotărârilor și deciziilor organelor de conducere ale Camerei, potrivit reglementărilor și normelor în vigoare;
  • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Directorul Executiv, în condițiile legii.