Informare privind înscrierea în Registrul electronic al auditorilor financiari
Stimate doamne, stimați domni,

Pentru clarificarea situației relativ la înscrierea în registrul electronic al auditorilor financiari, dorim sa vă aducem la cunoștință următoarele:
- Conform legislației în vigoare dar și solicitării ASPAAS, există trei acțiuni ce trebuie îndeplinite ulterior momentului promovării examenului de competență profesională:
1. Autorizarea ca auditor financiar de către CAFR (prin delegarea de drept conform L162/2017)– Solicitările primite de CAFR  în intervalul 14.03-31.05.2018 au făcut obiectul Hotărârii nr. 53/2018 emisă de către Consiliul Camerei prin vot electronic în data de 11.06.2018 și înaintată spre aprobare către ASPAAS în data de 12.06.2018 prin adresa nr. 3242.
Ordinul nr. 64 al Președintelui ASPAAS  de aprobare a hotărârii de autorizare ca auditor financiar a solicitanților ne-a fost comunicat în data de 13.07.2018
Începând cu data de 15.07.2018 această activitate nu mai este delegată către CAFR.
2. Înscrierea ca membru CAFR – În ședința Consiliului CAFR din data de 26.07.2018, solicitanților le-a fost atribuită calitatea de membru al Camerei prin Hotărârea nr. 63/26.07.2018 ce a fost transmisă spre informare autorității de supraveghere în data de 02.08.2018 prin adresa de înaintare nr. 4304/01.08.2018
Activitate în competența exclusivă a CAFR.
3. Înscrierea în registrul electronic al auditorilor financiari – în acest moment este o activitate exclusivă a ASPAAS având în vedere încetarea delegării de drept a acestei activități în data de 15.07.2018

Pentru orice informații referitoare la situația la zi a solicitărilor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Vă rămânem la dispoziție,

Cu stimă,
Camera Auditorilor Financiari din România

09.08.2018