Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post vacant de Consilier juridic
Camera Auditorilor Financiari din România, organizație profesională de utilitate publică, fără scop lucrativ, care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România, cu sediul în București, str. Sirenelor, nr.67-69, Sector 5, organizează selecție de personal în vederea ocupării unui post vacant de

Consilier juridic

Responsabilități:
- Acordă consultanță și asistență juridică în toate problemele juridice solicitate de Cameră;
- Redactează/ avizează proiecte de contracte și/sau proiecte ale altor documente legale referitoare la activitatea Camerei, în acord cu legislația din domeniu și a reglementărilor interne;
- Elaborează, verifică contractele încheiate de Cameră cu terțe părți (furnizori/clienți) și gestionează evidența și arhivarea lor;
- Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
- Întocmește documentația în vederea obținerii diferitelor aprobări, avize și certificate necesare desfășurării activității specifice CAFR;
- Informează corect şi la timp conducerea asupra schimbării legislației în vigoare şi modifică sau retrage actele cu caracter normativ ce nu mai sunt în concordanță cu legea;
- Redactează documente de apărare a intereselor Camerei în litigiile avute cu furnizorii sau beneficiarii serviciilor prestate sau cu membrii Camerei;
- Asigura opinii şi asistență juridică, la solicitarea conducerii Camerei.

Cerințe:
- Studii superioare juridice;
- Minimum 2 ani de experiență anterioară într-o poziție similară;
- Activitate de reprezentare în instanță;
- Nu are cazier judiciar;
- Foarte bună capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
- Cunoştinţe de limbă engleză;
- Cunoştinţe de operare calculator (MS Office, Internet Explorer, utilizare baze de date).
- Disponibilitate de lucru la program prelungit;
- Disponibilitate de lucru in condiții de stres;
- Excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare si responsabilitate, abilități specifice, atenție la detalii;
- Atitudine pro-activa, lucru in echipa;
- Capacitate de analiza, sinteza si deschidere permanenta către găsirea de soluții noi;
- Flexibilitate

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV-ul și scrisoarea de intenție pe adresa de email recrutare@cafr.ro sau la sediul CAFR din Str. Sirenelor nr. 67-69, București, pana la data de 09.11.2018, menționând în subiectul mesajului numele și poziția pentru care isi depune candidatura.

Pentru etapa următoare a procesului de recrutare vor fi selectate si contactate doar persoanele considerate eligibile pentru postul pentru care si-au depus candidatura.

Persoanele considerate eligibile vor susține un test scris, cu subiecte din următoarea Bibliografie:
a. OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
b. Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
c. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 71/2018 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România,
d. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
e. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
f. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
g. Noul Cod de Procedură Civilă - Procedura contencioasă,
h. Noul Cod Civil - Contractul civil.