Informare privind Ghidurile publicate de M.F.E. pentru P.O.C.U. 2014-2020
Stimați colegi,

Așa cum v-am informat și în cadrul altor evenimente organizate de către Camera Auditorilor Financiari din România („CAFR”), în prima parte a anului 2016 au existat numeroase întâlniri precum și o corespondență amplă între reprezentanții CAFR și cei ai Ministerului Fondurilor Europene („MFE”), cu privire la gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020.

De altfel, colaborarea cu MFE a început încă de la deschiderea programului operațional 2007 – 2013, concretizată ulterior în Protocolul de colaborare încheiat între cele două instituții, prin care ne-am propus să asigurăm pregătirea auditorilor financiari privind aplicarea legislației naționale şi europene, armonizate cu cerințele de eligibilitate a cheltuielilor şi a modului de abordare legală a acestora din punct de vedere financiar şi adoptarea de măsuri comune privind supravegherea auditorilor financiari.
Pornind de la experiența perioadei anterioare, CAFR a transmis MFE mai multe propuneri de îmbunătățire a procedurilor aplicate pentru exercițiul 2014 – 2020, dintre care menționăm propunerea noastră privind inserarea atribuțiilor auditorului financiar în fluxul electronic de documente pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, identificând la nivelul autorității finanțatoare trei nivele de control, din care unul aferent profesiei noastre, precum și solicitarea de a menține cheltuielile cu auditul financiar ca și cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor astfel finanțate.

În acest sens, dorim să vă informăm că miercuri, 20 aprilie 2016, MFE a publicat pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidul Condiții Generale și două Ghiduri – Condiții specifice.
Aceste materiale pot fi accesate la link-urile de mai jos:

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/27/apeluri-pocu
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/26/apeluri-pocu

Așa cum este precizat la pct. „4.3.5. Cheltuieli eligibile directe și indirecte” din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, cheltuiala cu auditul financiar este considerată ca fiind cheltuială eligibilă. Se menționează totodată la pct. „4.3.7. Cheltuieli aferente activităților subcontractate” că, „în cadrul proiectelor finanțate din POCU nu sunt obligatorii serviciile de audit financiar și expertiză contabilă. În situația în care, pentru implementarea proiectului, solicitantul decide utilizarea acestor servicii, cheltuielile aferente vor fi încadrate în categoria cheltuielilor indirecte.”

CAFR va continua demersurile întreprinse la nivel instituțional pentru a asigura o uniformizare a reglementărilor și procedurilor aplicate în domeniul gestionării proiectelor finanțate din fonduri europene, în conformitate cu obligațiile asumate de România la nivel european. În acest sens, prioritatea principală a conducerii CAFR pentru perioada următoare este de a susține prin argumente practice și legale propunerea de includere în actualele prevederi legislative aplicabile perioadei de programare 2014 – 2020 a obligativității auditării proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, serviciile de audit determinând o valoarea adăugată la nivel de absorbție pentru perioada de programare 2014 -2020.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe marginea acestui subiect.

Cu stimă,

Preşedinte,
Conferențiar univ. dr. Gabriel RADU