Prezentare


Compartiment Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare profesională

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este autoritatea competentă care efectuează, sub supravegherea Organismului de supraveghere publică, revizuiri pentru asigurarea calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari, membri ai Camerei, fiind abilitată să emită norme şi proceduri de inspecţie a calităţii activităţii de audit financiar, potrivit legii.

Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat ca un sistem independent, potrivit prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Camerei aprobat prin HG nr. 433/27.04.2011 şi se desfăşoară de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională (DMCP).

Excepţie constituie auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi, conform art. 2 (2) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 49/12.12.2013.
Principalele atribuţii ale DMCP conform Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 49/12.12.2013:

a) urmărirea respectării de către membrii Camerei a normelor care reglementează profesia:
- Standardele internaţionale de audit;
- Codul etic al profesioniştilor contabili;
- Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari;
- Normele şi Standardele de audit intern;
- Alte norme de reglementare a profesiei.
b) asigurarea implementării sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei;
c) asigurarea conformităţii activităţii şi normelor de lucru ale DMCP cu normele şi legislaţia internă şi internaţională în domeniu;
d) efectuarea monitorizării auditorilor financiari pe o perioadă de maximum 3 ani, prin reluarea inspecţiei activităţii auditorilor care au fost evaluaţi cu calificativul D, C sau B;
e) sesizarea Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii;
f) participarea la investigarea aspectelor tehnice referitoare la conduita profesională a membrilor;
g) îndeplinirea altor atribuţii stabilite de către conducerea Camerei.