Conferinţa CAFR
Conferinţa CAFR
-este organul superior de conducere al CAFR;
-formată din toţi membrii cu drept de vot ai CAFR;
-poate fi ordinară (se întruneşte o dată pe an, la convocarea Consiliului, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent);
-poate fi extraordinară ( poate fi convocată de Biroul Permanent sau la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului CAFR ori a unei cincimi din numărul membrilor CAFR, cu drept de vot).

Atribuţii
-dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei;
-dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei;
-dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei;
-aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;
-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar următor;
-aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă;
-alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Camerei;
-alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
-stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei;
-aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei pe anul în curs;
-aprobarea constituirii, reorganizării sau desfiinţării reprezentanţelor din ţară şi din străinătate ale Camerei;
-aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei.