Consiliul CAFR

Consiliul CAFR
-este format din 11 membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, aleşi de Conferinţa ordinară pe o perioada de trei ani;
-membrii aleşi în Consiliul CAFR pot îndeplini cel mult două mandate;
-Consiliul CAFR se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea Preşedintelui sau a cel puţin unei treimi
 din numărul membrilor săi;
-şedinţele Consiliului CAFR nu pot avea loc decât în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.


Competenţe şi atribuţii
Consiliul CAFR coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România,
având următoarele atribuţii:

- asigură executarea hotărârilor Conferinţei şi informează Conferinţa asupra modului de îndeplinire a acestora, conform legii;
- asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea eficientă a patrimoniului Camerei, potrivit legii;
- adoptă şi prezintă Conferinţei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei;
- adoptă şi prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate, situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind exerciţiul încheiat, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi cel al programului de activitate pentru exerciţiul în curs;
- adoptă şi prezintă spre analiză Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar raportul anual cu privire la activitatea Camerei, cu 30 de zile înainte de data Conferinţei;
- adoptă şi prezintă spre analiză Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar reglementările cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar, în vederea avizării sau aprobării acestora, conform legii;
- alege şi revocă membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei;
- aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea, contractul colectiv de muncă, statul de funcţii şi politica de personal;
- aprobă acordarea titlurilor de "Preşedinte de onoare" şi "Auditor financiar de onoare" în condiţiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră şi aprobă componenţa Comitetului de excelenţă la propunerea Biroului Permanent al Consiliului Camerei;
- înfiinţează comitete de lucru pe domenii de activitate;
- stabileşte anual indemnizaţiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei şi ai Comisiei de auditori statutari;
- stabileşte cuantumul indemnizaţiilor pentru persoanele desemnate la art. 22-25 din prezentul regulament, după caz;
- desemnează un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta Camera pe lângă Ministerul Finanţelor Publice;
- desemnează un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta auditorii nonactivi;
- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Consiliul Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.
În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Camerei emite hotărâri.
Hotărârile Consiliului Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.