Biroul permanent al Consiliului Camerei

Biroul permanent al Consiliului Camerei
-are în componenţa sa: Preşedintele, Prim-Vicepreşedintele şi cei 3 Vicepreşedinţi ai Consiliului Camerei;
-se întruneşte o data pe luna sau de cate ori este necesar.


Atributii

Biroul permanent al Consiliului Camerei asigură conducerea curentă a Camerei şi exercită următoarele atribuţii:
- elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl înaintează spre dezbatere şi adoptare Consiliului Camerei, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;
- supraveghează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
- propune spre adoptare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei pe anul în curs;
- aprobă programele de activitate ale aparatului executiv;
- adoptă şi transmite spre informare Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar planul anual de inspecţie în ceea ce priveşte controlul de calitate în domeniul auditului statutar;
- aprobă programul deplasărilor în străinătate;
- angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;
- propune spre aprobare Consiliului Camerei organigrama aparatului executiv al Camerei, normele privind activitatea acestuia şi politica de personal;
- aprobă, la propunerea directorului executiv, contractul colectiv de muncă la nivelul Camerei;
- monitorizează întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public;
- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau hotărâte de Consiliu, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Consiliului Camerei.


Biroul permanent al Consiliului Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.
În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei emite decizii.