Comisia de auditori statutari
Comisia de auditori statutari
-este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei;
-membrii Consiliului sau angajaţii Camerei precum şi asociaţii, angajaţii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai acestora nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei.

Atributii
-efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei;
-întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere şi aprobare ;
-poate participa la şedinţele Consiliului Camerei fără drept de vot.